Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o poskytnutí sociální služby nás může kontaktovat osobně, telefonicky, písemně.

První jednání se zájemcem o službu probíhá v budově stacionáře. Na požádání je možno schůzku uskutečnit i na jiném předem domluveném místě. Jednání vede zpravidla sociální pracovník. Má-li zájemce soudem jmenovaného opatrovníka, probíhá jednání vždy také za jeho účasti. Zájemci srozumitelně vysvětlíme, že z jednání vedeme písemný záznam a že jím uvedené údaje jsou důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zájemce si prohlédne prostory Denního stacionáře MIREA a obdrží základní informace o poskytované sociální službě.

Podle potřeby probíhají další jednání o možnostech poskytování služby, dochází k upřesnění potřeb ze strany zájemce a předání dalších, podrobnějších informací o službě. Na závěr jednání zaměstnanec společně se zájemcem shrne veškeré informace a domluví termín schůzky pro uzavření smlouvy.

Na schůzce před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby je zájemce s jejím obsahem a účelem srozumitelně seznámen. Pokud dojde ke shodě, smlouvu uzavřeme a zájemce se stává klientem Denního stacionáře MIREA. Je-li zájemce omezen ve svéprávnosti, podepíše Smlouvu o poskytnutí sociální služby zájemce i jeho soudem jmenovaný opatrovník.

Nesoulad mezi potřebami zájemce a nabídkou služby - zájemce nesplňuje kritéria pro přijetí nebo služba nenaplňuje jeho očekávání

V případě nesouladu mezi potřebami zájemce a nabídkou služby, může být vyjednávání poskytování služby ukončeno. Oprávněný zaměstnanec poskytne zájemci informace a odkaz na jiné vhodné služby. Dokumentace z průběhu jednání je zájemci vrácena, pokud o ni neprojeví zájem, je skartována. Vyjednávání se zájemcem je ukončeno.