Informace sponzorům a dárcům

Denní stacionář MIREA je nestátní nezisková organizace, pro kterou je obtížné financování vlastního provozu. Z tohoto důvodu je pro nás vaše pomoc v podobě sponzorství a darů velice důležitou složkou rozpočtu, bez které se těžko obejdeme. Všichni dárci jsou pravidelně informováni o nakládání s dary a zváni na pořádané akce.

Všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům patří náš upřímný dík a uznání.

Chcete nám pomoci a nevíte jak?

Můžete tak učinit finančně, materiálně nebo službou.

Finanční dar můžete poskytnout
 • hotově v kanceláři Denního stacionáře MIREA, Mozartova 456, 530 09 Pardubice
 • převodem na provozní účet vedený u KB Pardubice č. ú. 43-3831030247/0100
Váš finanční dar může být
 • jednorázový
 • pravidelný, tj. pravidelné posílání určité částky na provozní nebo sbírkový účet organizace (formou trvalého příkazu)

Pokud máte zájem nám pomoci, kontaktujte prosím, ředitelku stacionáře
Marcelu Kolmanovou, tel.: 466 262 384, 603 535 959, kolmanova@mirea.cz

Veřejná sbírka

Účel sbírky

 • Výtěžek sbírky bude použit na podporu dospělých lidí s mentálním postižením, kterým je poskytována sociální služba v Denním stacionáři MIREA v souladu se zakládací smlouvou společnosti, a to zejména na podporu aktivit klientů realizovaných v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních či sociálně terapeutických činností (výtvarné, řemeslné, hudební a další aktivity) a na podporu financování provozu stacionáře.

Způsob provádění sbírky

 • Shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu číslo 107-6169800297/0100 zřízeném pro tento účel u Komerční banky, a. s., Náměstí Republiky 222, 530 78 Pardubice
 • Přenosnými pokladničkami
 • Prodejem předmětů. Výše příspěvku na sbírku z prodeje předmětu je 100 %, za účelem zakoupení předmětu nás můžete kontaktovat na adrese mirea@mirea.cz

Veřejná sbírka byla zahájena dne 12. 3. 2014 a bude se konat na dobu neurčitou na území České republiky.

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydal dne 7. 3. 2014 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí, pod spisovou značkou SpKrÚ 16194/2014 OOPKŽÚ OVV a pod číslem jednacím KrÚ 16925/2014.

Darovací smlouva

Daňové výhody

 • Fyzické osoby - od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 30% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
 • Právnické osoby - od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Sponzorská smlouva (smlouva o reklamě)

 • Sponzorská smlouva je určena právnickým i fyzickým osobám, které podnikají. Je plně uznatelným daňovým nákladem v rámci propagace. Naše organizace Vám na základě této smlouvy poskytne propagaci Vaší firmy v rámci našich akcí, webu apod.

Za jakoukoliv vaši pomoc vám velmi děkujeme!

Informace sponzorům a dárcům
Informace sponzorům a dárcům