Popis realizace služby

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. denní stacionář s kapacitou 23 klientů.

Provozní doba stacionáře je v pracovní dny: 
 • pondělí a úterý od 7.00 do 15.45 hodin,
 • středa,  čtvrtek a pátek od 7.00 do 15.30 hodin.

Stacionář MIREA poskytuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Harmonogram dne 

Poskytování sociální služby je realizováno v souladu s individuálními plány jednotlivých klientů a nabídkou sociální služby.

Od Do Činnost
7.00 7.30 činnosti dle aktuálních potřeb a volby klienta
7.30 9.00 realizace činnosti dle plánu činností
9.30 12.30 realizace činnosti dle plánu činností
12.30 13.30 oběd
13.30
pondělí a úterý                15.45
středa, čtvrtek a pátek     15.30
realizace činnosti dle plánu činností
realizace činnosti dle plánu činností

Průběh poskytování sociální služby je ve stacionáři realizován v souladu s individuálními plány klientů a jejich cíli, se stanoveným harmonogramem dne a s plánem činností.

Klienti začínají společně zpravidla výchovně vzdělávacím blokem. V jeho rámci se klienti srozumitelnou formou vzdělávají v oblastech, které pro svůj život potřebují. Další činnosti v průběhu dne jsou zaměřeny na nácvik a upevňování sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností klientů. 

Výchovné a vzdělávací činnosti

 • Já a můj běžný život (stravování, nakupování, péče o tělo, mezilidské vztahy, komunikace apod.)
 • Já, občan města Pardubice, Pardubického kraje, České republiky (orientace, instituce, kulturní památky, zeměpisné údaje, akce apod.)
 • Já a moje dovednosti (pracovní postupy při činnostech, pravidla bezpečnosti, práce s počítačem)
 • Já ve stacionáři (dokumentace k plánování a průběhu služby, hodnocení průběhu a kvality poskytované služby, akce stacionáře)

Pracovní činnosti

 • osvojování postupů spojených s vykonáváním jednotlivých činností
 • seznamování s výtvarnými a řemeslnými technikami
 • práce s přírodními materiály např. dřevem, keramikou, senem
 • práce spojené s péčí o domácnost
 • péče o zeleň

Pohybové, aktivizační a odpočinkové činnosti

 • sportování, hudební aktivity, společenské hry

Kontakt se společenským prostředím

 • nakupování, cestování
 • návštěvy úřadů a jiných institucí
 • účast na akcích jiných organizací, pořádání vlastních akcí s prezentací stacionáře

Pomoc při uplatňování práv

 • ve stacionáři v souladu se standardy kvality sociálních služeb
 • při kontaktu s veřejností
 • dle individuálních potřeb klienta

Individuální plánování

 • napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci klienta
 • vede k naplnění osobního cíle klienta, který vychází z jeho potřeb a respektuje schopnosti a dovednosti klienta

Zahájení, průběh a ukončení poskytování sociální služby 

 • Při osobní schůzce oprávněný zaměstnanec seznámí zájemce s nabídkou poskytované služby.
 • Zájemce popíšete svou nepříznivou sociální situaci, kterou chce prostřednictvím služby řešit.
 • V případě, že potřeby zájemce jsou v souladu s nabídkou služby, jsou stanoveny cíle, kterých chce zájemce prostřednictvím poskytované sociální služby dosáhnout.
 • Zájemce se stává klientem na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Před zahájením poskytování služby je zájemce srozumitelnou formou seznámen s vnitřními pravidly, která jsou výchozí pro poskytování sociální služby, a to v rozsahu dokumentů Veřejný závazek, Práva a povinnosti klientů, Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, Ceník úhrad za poskytované služby.
 • Průběh služby je individuálně plánovaný. Každý klient má přiděleného klíčového pracovníka a sestavený individuální plán, který vede k řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Klient má právo na informace, bezpečí a ochranu své osoby, ochranu osobních a citlivých údajůzískaných od klientů, svobodnou volbu, důstojné chování, soukromí, přiměřené riziko a vyjádření stížnosti.
 • V případě, že je klient nespokojený s kvalitou nebo způsobem poskytovaní sociální služby, může si stěžovat, a to ústně nebo písemně. Stížnost může být vznesena kterémukoliv ze zaměstnanců nebo může klient využít schránku na stížnosti.  Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.
 • Dokumentace klienta je řádně vedena. Klient může kdykoliv v průběhu poskytování služby ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a sociálním pracovníkem nahlížet do své dokumentace.  
 • S osobními údaji klienta je řádně nakládáno, a to v souladu s platnou legislativou související s ochranou osobních údajů.  .
 • Klient může vypovědět Smlouvu o poskytnutí sociální služby kdykoliv písemně bez udání důvodu.
 • Poskytovatel může Smlouvu o poskytnutí sociální služby písemně ukončit z důvodu hrubého porušení povinností klienta, kterým je neuhrazení pohledávky za úhradu za poskytování sociální služby, z důvodu ukončení registrace sociální služby Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje.

Metody sociální práce

 • individuální
 • skupinová