Popis realizace služby

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. denní stacionář s kapacitou 23 klientů. Provozní doba stacionáře je v pracovní dny od pondělí do pátku od 7.00 do 15.45 hodin.

Stacionář MIREA poskytuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Harmonogram dne 

Poskytování sociální služby je realizováno v souladu s individuálními plány jednotlivých klientů a nabídkou sociální služby.

Od Do Činnost
7.00 7.30 činnosti dle aktuálních potřeb a volby klienta
7.30 9.00 realizace činnosti dle plánu činností
9.00 9.30 svačina
9.30 12.30 realizace činnosti dle plánu činností
12.30 13.30 oběd
13.30 15.45 realizace činnosti dle plánu činností

Průběh poskytování sociální služby je ve stacionáři realizován v souladu s individuálními plány klientů a jejich cíli, se stanoveným harmonogramem dne a s plánem činností.

Klienti začínají společně zpravidla výchovně vzdělávacím blokem. V jeho rámci se klienti srozumitelnou formou vzdělávají v oblastech, které pro svůj život potřebují. Další činnosti v průběhu dne jsou zaměřeny na nácvik a upevňování sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností klientů. 

Výchovné a vzdělávací činnosti

 • Já a můj běžný život (stravování, nakupování, péče o tělo, mezilidské vztahy, komunikace apod.)
 • Já, občan města Pardubice, Pardubického kraje, České republiky (orientace, instituce, kulturní památky, zeměpisné údaje, akce apod.)
 • Já a moje dovednosti (pracovní postupy při činnostech, pravidla bezpečnosti, práce s počítačem)
 • Já ve stacionáři (dokumentace k plánování a průběhu služby, hodnocení průběhu a kvality poskytované služby, akce stacionáře)

Pracovní činnosti

 • osvojování postupů spojených s vykonáváním jednotlivých činností
 • seznamování s výtvarnými a řemeslnými technikami
 • práce s přírodními materiály např. dřevem, keramikou, senem
 • práce spojené s péčí o domácnost
 • péče o zeleň

Pohybové, aktivizační a odpočinkové činnosti

 • sportování, hudební aktivity, společenské hry

Kontakt se společenským prostředím

 • nakupování, cestování
 • návštěvy úřadů a jiných institucí
 • účast na akcích jiných organizací, pořádání vlastních akcí s prezentací stacionáře

Pomoc při uplatňování práv

 • ve stacionáři v souladu se standardy kvality sociálních služeb
 • při kontaktu s veřejností
 • dle individuálních potřeb klienta

Individuální plánování

 • napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci klienta
 • vede k naplnění osobního cíle klienta, který vychází z jeho potřeb a respektuje schopnosti a dovednosti klienta

Zahájení, průběh a ukončení poskytování sociální služby 

 • Při osobní schůzce oprávněný zaměstnanec seznámí zájemce s nabídkou poskytované služby.
 • Zájemce popíšete svou nepříznivou sociální situaci, kterou chce prostřednictvím služby řešit.
 • V případě, že potřeby zájemce jsou v souladu s nabídkou služby, jsou stanoveny cíle, kterých chce zájemce prostřednictvím poskytované sociální služby dosáhnout.
 • Zájemce se stává klientem na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Před zahájením poskytování služby je zájemce srozumitelnou formou seznámen s vnitřními pravidly, která jsou výchozí pro poskytování sociální služby, a to v rozsahu dokumentů Veřejný závazek, Práva a povinnosti klientů, Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, Ceník úhrad za poskytované služby.
 • Průběh služby je individuálně plánovaný. Každý klient má přiděleného klíčového pracovníka a sestavený individuální plán, který vede k řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Klient má právo na informace, bezpečí a ochranu své osoby, ochranu osobních a citlivých údajůzískaných od klientů, svobodnou volbu, důstojné chování, soukromí, přiměřené riziko a vyjádření stížnosti.
 • V případě, že je klient nespokojený s kvalitou nebo způsobem poskytovaní sociální služby, může si stěžovat, a to ústně nebo písemně. Stížnost může být vznesena kterémukoliv ze zaměstnanců nebo může klient využít schránku na stížnosti.  Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.
 • Dokumentace klienta je řádně vedena. Klient může kdykoliv v průběhu poskytování služby ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a sociálním pracovníkem nahlížet do své dokumentace.  
 • S osobními údaji klienta je řádně nakládáno, a to v souladu s platnou legislativou související s ochranou osobních údajů.  .
 • Klient může vypovědět Smlouvu o poskytnutí sociální služby kdykoliv písemně bez udání důvodu.
 • Poskytovatel může Smlouvu o poskytnutí sociální služby písemně ukončit z důvodu hrubého porušení povinností klienta, kterým je neuhrazení pohledávky za úhradu za úhradu za poskytování sociální služby, z důvodu ukončení registrace sociální služby Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje.

Metody sociální práce

 • individuální
 • skupinová