Veřejný závazek

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. denní stacionář. Stacionář používá zkrácené názvy MIREA nebo Denní stacionář MIREA.

POSLÁNÍ

Posláním ambulantní služby sociální péče poskytované v Denním stacionáři MIREA je podporovat samostatnost dospělých lidí s mentálním postižením, aby prostřednictvím osvojování a upevňování  sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností mohli žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • podpořit rozvoj a zachování sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností klientů, které zohledňují jejich potřeby a schopnosti,
 • vytvořit klientům podmínky, které jsou srovnatelné s běžnými podmínkami u jejich vrstevníků (být v kolektivu s druhými lidmi, žít v rytmu pracovního dne, kde se práce střídá s odpočinkovými činnostmi),
 • upevnit a rozvíjet spolupráci s pečujícími osobami a veřejností.
Cíle napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci klientů, přispívají ke zlepšení kvality osobního života klientů, vedou k posílení přirozených sociálních vazeb a k nezávislosti na poskytované službě.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost, omezený kontakt se společností, potřebují pomoc a podporu při rozvoji svých dovedností. Mentální postižení může být kombinované s tělesným postižením nebo s poruchou autistického spektra.
Služba není určena lidem
 • s úplným smyslovým postižením (lidem nevidomým, neslyšícím, hluchoněmým, hluchoslepým),
 • vyžadujícím poskytování zdravotní péče.
Stacionář MIREA může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud
 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zájemce nespadá do vymezené cílové skupiny,
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Denní stacionář MIREA poskytuje ambulantní službu sociální péče v rozsahu základních činností stanovených v § 46 zákona o sociálních službách
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Individuální přístup
 • služba je přizpůsobena individuálním schopnostem a potřebám klienta a napomáhá jeho sociálnímu začleňování,
 • klientovi je poskytována nejnutnější podpora, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje.
Partnerský a rovný přístup
 • služba respektuje jedinečnost klienta, zaměstnanec je klientovi partnerem,
 • zájmy jednoho klienta nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních klientů.
Aktivizace klienta
 • služba přispívá k udržení stávajících a získávání nových dovedností klienta,
 • služba posiluje vědomí klienta o jeho právech a povinnostech, podporuje samostatnost klienta.
Kvalita a bezpečnost služby
 • služba dovede pružně reagovat na potřeby klientů,
 • služba dbá na lidskou důstojnost, dodržování lidských práv a svobod,
 • přístup zaměstnanců je profesionální, využívají osvědčené i nové metody práce,
 • kvalita služby je průběžně a komplexně monitorovaná a vyhodnocovaná,
 • služba je poskytována v bezpečném prostředí.

KAPACITA

 • Stacionář má denní (okamžitou) kapacitu 23 klientů.

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována

 • ve stacionáři MIREA na adrese Mozartova 456, 530 09 Pardubice a na všech místech spojených s poskytováním sociální služby,
 • v pracovní dny: pondělí a úterý od 7.00 do 15.45 hodin,
  středa, čtvrtek a pátek od 7.00 do 15.30 hodin.

VÝŠE ÚHRADY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Výše úhrady za poskytnutou péči činí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
 • 135,- Kč za 1 hodinu individuálně zajišťovaných úkonů,
 • 24,- Kč za 1 hodinu skupinově zajišťovaných úkonů.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Výše úhrady za poskytnutou stravu 
 • 105,- Kč za jeden oběd - 1x denně,
 • 7,- Kč za jeden den poskytování nápojů - celodenně (např. šťáva, čaj).
Cena zahrnuje provozní náklady související s přípravou stravy.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 • adresa: MIREA denní stacionář, o.p.s., Mozartova 456, 530 09 Pardubice
 • telefon: 466 262 384, 603 535 959
 • webové stránky: www.mirea.cz
 • IČO: 27553744
 • identifikátor sociální služby: 5149889